biżuteria artystyczna Emerald
Zawartość koszyka (0) - 0,00 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.emeraldkrakow.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.emeraldkrakow.pl zwanego dalej Sklepem internetowym Emerald.

Sprzedającym jest:

Firma Jubilerska Emerald S.C. Anita Rębacz, Elżbieta Szromba

Ul.Floriańska 30, 31-021 Kraków

NIP 6772343370

zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

1. Definicje.

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.emeraldkrakow.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2. Zasady ogólne.

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Emerald przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy Emerald  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym Emerald są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

6. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Minimalna rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

7. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

3. Składanie zamówień.

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.emeraldkrakow.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. W przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia Zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów. Takie Zamówienie zostaje anulowane.

7. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem wpływu środków na konto operatora płatności internetowych PayU.

4. Koszty i termin wysyłki.

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej.

3. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zakupionego Towaru w siedzibie sprzedającego.

4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi podczas zawierania transakcji chyba, że Zamówienie dotyczy Towaru, którego wysyłka odbywa się na koszty Usługodawcy.

6. Klient oraz Usługodawca mogą w toku ustaleń przyjąć inną formę przekazania/dostarczenia Towaru, nie ujętą w Regulaminie Sklepu Internetowego Emerald.

7. Koszty wysyłki:

 • kurier DPD - 15 złotych,
 • zakupy powyżej 400 złotych - wysyłka na koszt Usługodawcy.

5. Płatności.

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2., Dane do faktury klient podaje w momencie dokonywania Zamówienia

3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

 • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU,
 • przelewem na konto bankowe Usługodawcy,
 • w siedzibie Sprzedawcy.

6. Odstąpienie od umowy.

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, które można pobrać TUTAJ można wysłać drogą elektroniczną na adres: fj.emerald@gmail.com bądź też listownie na adres:

Firma Jubilerska Emerald S.C. Anita Rębacz, Elżbieta Szromba

Ul.Floriańska 30, 31-021Kraków

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Szczegółowo zasady zwrotu Towaru przez Klienta, zwrotu płatności przez Usługodawcę oraz zasady co do sposobu przekazania Towaru i kosztów tej operacji reguluje Ustawa o prawach konsumenta, w szczególności w artykułach: 32,33,34,35,36.

6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
 • w przypadku umowy, która polega na  polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 • dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie Internetowym Emerald).

 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10. Pkt.9 Rozdziału IV Regulaminu obejmuje w szczególności:

 • obrączki wykonywane na zamówienie (o cechach, które są inne niż te podane
  w specyfikacji Towaru np. rozmiar wykraczający poza podany zakres, kolor kruszcu, rodzaj kamienia, sposób oprawy kamienia),
 • pierścionki wykonane na zamówienie (o cechach, które są inne niż te podane
  w specyfikacji Towaru np. rozmiar wykraczający poza podany zakres, kolor kruszcu, rodzaj kamienia, sposób oprawy kamienia),
 • wyroby grawerowane lub personalizowane według wytycznych klienta,
 • wyroby przygotowywane według wytycznych klienta i projektowane na jego życzenie,
 • wyroby, w których na życzenie Klienta dokonano zmian, np. zmieniono rodzaj kamienia lub rodzaj oprawy kamienia lub które wykonano w nietypowych rozmiarach czy kolorystyce,
 • wyroby na których wykonano napisy.

11. W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia analizy przed przyjęciem zwrotu towaru. Analiza przeprowadzana jest przez rzeczoznawcę – gemmologa. Jego pozytywna opinia w zakresie oryginalności i właściwości towaru umożliwi przyjęcie zwrotu przez Usługodawcę.

12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości zwrotu zamawianego towaru Klient może skontaktować się z Usługodawcą w celu doprecyzowania informacji.

7. Reklamacje – rękojmia.

1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

2. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami, Usługodawca odpowiada za wady fizyczne i prawne towaru dwa lata licząc od daty jego zakupu.

3. Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi są następujące:

 • może żądać obniżenia ceny; obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy,
 • może żądać usunięcia wady -  usunięciem wady jest np. naprawa rzeczy,
 • może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada nie jest nieistotna; wadą nieistotną nie jest wada, która nie pozwala na używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.

4. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia

5. Żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu
z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

6. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione

7. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (odpowienie formularze do pobrania poniżej):

8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji o jej wyniku powiadomi Klienta w przewidzianym ustawowo terminie.

9. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 

10. Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. W przypadku wątpliwości dotyczących funkcjonalności zakupionego Towaru, jego cech, szczegółów technicznych itp. Klient może przed wszczęciem procedury reklamacyjnej skontaktować się z Usługodawcą celem ewentualnego wyjaśnienia wątpliwości.

8. Reklamacje – gwarancja.

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Emerald mogą być objęte gwarancją producenta lub sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacje – Rękojmia.

2. Czas gwarancji oraz informacja kto jest gwarantem każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.

3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

4. Na życzenie Klienta może on otrzymać drogą elektroniczną wszystkie informacje zawarte w druki gwarancyjnym przed zawarciem Umowy.

5. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

7. W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

9. Program lojalnościowy i rabaty.

1. Za zakupy dokonywane w Sklepie Internetowym Emerald Klient otrzymuje punkty w programie lojalnościowym. Za każdy wydany 1 zł  Usługodawca przyznaje Klientowi 2 pkt. przypisane do jego konta. Na podstawie zgromadzonych punktów Klientowi przyznawany jest rabat na zakupy według następujących progów:

 • 5% rabatu po zebraniu 1000 pkt.,
 • 10% rabatu za zebrane 1500 pkt.,
 • 15% rabatu za zebrane 2000 pkt.

Punkty gromadzone są w okresie rozliczeniowym wynoszącym 360 dni. Oznacza to, że po 360 dniach niaktywności Klienta (braku zakupów) punkty są kasowane. 

2. Rabat indywidualny. 

Usługodawca może przydzielić Klientowi do jego konta "rabat indywidualny". 

3. Grupa rabatowa.

Usługodawca może przydzielić Klienta do tzw. "grupy rabatowej", która posiada określony przez Usługodawcę rabat na zakupy.

4. Kupony rabatowe.

Klient może otrzymać od Usługodawcy Kupon rabatowy do wykorzystania w serwisie www.emeraldkrakow.pl. Kupon rabatowy ma określoną wysokość rabatu oraz okres ważności. 

5. Priorytety rabatów:

 • najwyższy priorytet mają "program lojalnościowy" i "rabat indywidualny", podczas realizacji Zamówienia klientowi przydzielany jest ten korzystniejszy dla niego;
 • najniższy priorytet ma "grupa rabatowa";
 • "kupon rabatowy" ma niższy priorytet od rabatów aktualnie przypisanych do konta Klienta;
 • rabaty nie sumują się oraz nie łączą się z promocjami na konkretny Towar ustawionymi przez Usługodawcę.

6. Rabaty przydzielone Klientowi widoczne są z poziomu "panelu klienta" po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie www.emeraldkrakow.pl.

7. Jeśli Klient posiada na swoim koncie przypisane rabaty to po zalogowaniu się do serwisu za pomocą swojego loginu ceny Towaru automatycznie korygowane są o przyznany Klientowi rabat.

8. Kod "kuponu rabatowego" Klient otrzymuje od Usługodawcy drogą elektroniczną lub pozyskuje inną drogą, np. z reklam-ogłoszeń udostępnianych przez Usługodawcę.

9. Kod z "kuponu rabatowego" Klient wpisuje w odpowiednim polu podczas finalizacji transakcji. 

10. Po wpisaniu kodu z "kuponu rabatowego" cena Towaru w koszyku zamówień jest korygowana o warotść rabatu określoną przez kupon z godnie z opisanym w pkt. 9.5 priorytetem. 

10. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827).

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2016.11.21.